strona główna

Dzień Inwalidy - Emeryta


Dobra, aktywna i wspólna zabawa – oto patent na udan± uroczysto¶ć. Wiedz± o tym doskonale seniorzy, którzy bawili się ostatnio podczas spotkania z okazji „Dnia Inwalidy - Emeryta”. 6 wrze¶nia
w kluczborskiej hali OSiR-u ¶więtowało ponad sze¶ciuset emerytów
z trzech powiatów: kluczborskiego, oleskiego i wieluńskiego. Imprezę zorganizował kluczborski Zarz±d Rejonowy Polskiego Zwi±zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Dla seniorów spotkanie było znakomitym pretekstem do nawi±zania i pogłębienia kontaktów ze swoimi rówie¶nikami z s±siednich miejscowo¶ci, którzy przy wspólnym poczęstunku, ¶piewie i integracyjnej zabawie mogli wymienić się wrażeniami i do¶wiadczeniami. Uroczysto¶ć u¶wietniły występy grup, zrzeszaj±cych emerytów i rencistów: ”Wrzos”, „Jarzębina” i „Echo”. Dodatkow± atrakcj± był występ zespołu „BURAKY” oraz Ireny Tobiasz z Rudnika, która rozbawiała wszystkich swoimi dowcipami i monologami. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz aerobiku w wykonaniu seniorek z Wołczyna, który udowodnił, że nasze emerytki wci±ż s± nie tylko młode duchem, ale także utrzymuj± znakomit± formę.

Ważnym punktem uroczysto¶ci było wręczenie ZŁOTYCH ODZNAK HONOROWYCH i dyplomów dla osób, które przyczyniaj± się do rozwoju i pomagaj± funkcjonować Polskiemu Zwi±zkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów (PZERiI) w powiecie kluczborskim.
W imprezie uczestniczyli m.in.: posłowie Stanisław Rakoczy i Andrzej Buła, Piotr Po¶piech – Starosta Kluczborski, Jarosław Kielar – burmistrz Kluczborka oraz Jan Leszek Wi±cek – burmistrz Wołczyna.
- Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować „Dzień Inwalidy - Emeryta”
– mówi Irena Kowalczyk, przewodnicz±ca PZERiI w Kluczborku – dziękuję Panu Staro¶cie Piotrowi Po¶piechowi i Panu Burmistrzowi Jarosławowi Kielarowi za dotacje, bez których nie byli¶my w stanie spotkać się w tak licznym gronie.
 

„Dzień Inwalidy – Emeryta” zorganizowano w Kluczborku już po raz czwarty. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdziła ogromna liczba uczestników i go¶ci.


OSOBY NAGRODZONE ZŁOT· ODZNAK· HONOROW·:

• Roman Kamiński - Dyrektor Gimnazjum nr 5 w Kluczborku;
• Iwona Rudnicka-Hrynyszyn - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
• Bożena Kędzia - Dyrektor Kluczborskiego Domu Kultury;
• Elżbieta Nowak - wła¶cicielka stołówki „MIKRUS” w Kluczborku;
• Rafał Neugebauer - Dyrektor Wołczyńskiego O¶rodka Kultury;
• Zygmunt Chabrowski - Prezes Pracowniczych Ogródków Działkowych w Byczynie;
• Irena Struzik - Koło PZERiI Wołczyn;
• Witold Niedziałek - Koło PZERiI Wołczyn;
• Irena Mrozek - Koło PZERiI Bogacica;
• Mirosława B±kowska – Koło PZERiI Bogacica;
• Ewa Falarz - Koło PZERiI Byczyna;
• Olga Kabian - Koło PZERiI Kluczbork.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku