strona główna

Dotacje na zabytki

 

Rada Powiatu Kluczborskiego podjęła uchwałę (Nr XIX/101/2007 z dnia 29.11.2007 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 lutego 2008 r. Nr 7 poz. 181) w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będ±cej wła¶cicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadaj±ca taki zabytek w trwałym zarz±dzie. Dotacja jest przyznawana na rok kalendarzowy.

Obowi±zuj± następuj±ce terminy składania wniosków o dotacje:
1) do dnia 30 wrze¶nia – wnioski o dotacje na następny rok,
2) w 2008 r. obowi±zuje jednorazowo termin składania wniosków do 30 kwietnia 2008 r. na rok 2008.

Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków złożonych przez wła¶ciciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru, zwanego dalej „wnioskodawc±”.


Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będ±cej wnioskodawc±,
2) wskazanie zabytku,
3) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
4) okre¶lenie wysoko¶ci dotacji, o któr± ubiega się wnioskodawca,
5) kosztorys wstępny planowanych prac,
6) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które maj± być przedmiotem dotacji,
7) pozwolenie na budowę/zgłoszenia, o ile prace wymagaj± uzyskania takiego pozwolenia/zgłoszenia,
8) zgodę wła¶ciciela (współwła¶cicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomo¶ci gruntowej, będ±cej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawc± jest współwła¶ciciel, najemca lub dzierżawca,
9) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej czę¶ci kosztów zadania, na które ma być przyznana dotacja.


Rozpatrzeniu podlegaj± jedynie wnioski spełniaj±ce wymogi formalne okre¶lone w uchwale.

Pełny tekst uchwały oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze samodzielnego st. ds. ochrony zabytków.
 

Uchwała XIX/101/2007 (46,3 kB) 

Wzór wniosku (84 kB)

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku