strona główna

PZZK: Raport z wakacji - czy było bezpiecznie

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na swoim ostatnim spotkaniu zajął się podsumowaniem prowadzonej przez inspekcje i służby mundurowe akcji "Bezpieczne Wakacje".

Komendant powiatowy policji podsumował działania swoich podkomendnych w okresie letnim, kiedy szczególną uwagę poświęca się na kontrolowanie pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Z policyjnych statystyk wynika
m.in. że w trakcie wakacyjnych kontroli 42 kierowcom zatrzymano prawo jazdy. Zatrzymano 239 dowodów rejestracyjnych ze względu stan techniczny.
330 dzieci i młodzieży osób wzięło udział w spotkaniach z policjantami na temat bezpieczeństwa.
Interwencje z powodu zakłóceń porządku i ciszy nocnej nie wykraczały ponad średnią. Policjanci skontrolowali 25 takich kontroli w placówkach sprzedających alkohol. Prowadzone przez komendę znakowania rowerów cieszyło się dużym zainteresowaniem w czasie wakacji.

Tego lata ujawniono ucieczki nieletnich: 3 z domu rodzinnego, 7 z placówek. To tylko cześć działań podjętych przez kluczborskich funkcjonariuszy w czasie wakacji.

Komendant powiatowy Jacek Tomczak zwrócił uwagę na zwiększającą się ilość kradzieży w marketach, których sprawcami są nieletni (do trzynastego roku życia, którzy nie podlegają odpowiedzialności karnej) i to nie zabawek ale produktów spożywczych. Z tego powodu wspólnie z innymi instytucjami podejmowane są próby ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy.

Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży prowadzi też Sanepid.
Na terenie powiatu kluczborskiego w okresie letnim zorganizowano 13 turnusów kolonii i obozów. Uczestniczyło w nich 567 osób. Nie odnotowano wypadków, zatruć pokarmowych i innych zachorowań, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia uczestników. Jednak w dalszym ciągu niektórzy organizatorzy zbyt późno zgłaszają do Kuratorium Oświaty informacje dotyczące organizowanego wypoczynku (często w trakcie jego trwania).

Inspektorzy Oddziału Wydziału Inspekcji w Byczynie na terenie powiatu kluczborskiego skontrolowali 202 pojazdy. W 40 przypadkach nałożono na przewoźników karę administracyjną, natomiast 72 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Zatrzymano 25 dowodów rejestracyjnych ze względu na uchybienia stanu technicznego pojazdów. Kontroli poddano także 6 autokarów przewożących dzieci i młodzież. W toku kontroli 3 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za naruszenia przepisów dotyczących stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju. Inspektorzy w Byczynie poddali również czynnościom kontrolnym 33 pojazdy w zakresie przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie oraz przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej. Efektem tych kontroli było stwierdzenie w 27 przypadkach nieprawidłowości, a następnie wszczęcie postępowań wyjaśniających.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody Sanepid pobierał do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągów oraz basenów letnich. Ogółem pobrano do badań 22 próbki wody z wodociągów oraz 22 próbki wody z basenów w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie. Jakość wody na basenach nie budziła zastrzeżeń i była przydatna do kąpieli.

W związku z prowadzonymi remontami przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku w czasie wakacji odnotowano w sieci wodociągowej ponadnormatywne ilości żelaza oraz manganu oraz podwyższoną mętność w wodzie z wodociągu w Kluczborku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku w odniesieniu do tego wodociągu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do dnia 30 września 2011 r.

Kluczborska Straż Pożarna w czasie od 1 czerwca do końca sierpnia 2011r odnotowała na terenie powiatu 250 zdarzeń w tym: 67 pożarów, w tym dwa duże. W siedemnastu przypadkach przyczyną pożaru było podpalenie w pozostałych zdarzeniach nie ustalono przyczyn pożaru na podstawie wstępnych oględzin. Dwa duże pożary miały miejsce w Kuniowie, gdzie doszło do podpalenia stert słomy.

Porównując statystyki z latami ubiegłymi można zaobserwować niewielką poprawę bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń pożarowych, a wynika to głównie z poprawy stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń i maszyn w rolnictwie i przemyśle.

Ilość pożarów wielkopowierzchniowych na terenie powiatu w istotny sposób jest minimalizowana za pomocą zainstalowanego systemu ostrzegania. System ten umożliwia wczesne wykrycie oraz przekazanie informacji nawet o niewielkich ogniskach zapalnych na terenach leśnych.
 

Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku