strona główna

23.06.2021

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2020 rok

 

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Kluczborku radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 rok. Miniony rok, to drugi rok realizacji Programu Postępowania Naprawczego, to także rok, w którym samorząd musiał zmierzyć się z sytuacją pandemii COVID-19.

- Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu finansami powiat w ubiegłym roku miał płynność finansową, regulował wszystkie bieżące zobowiązania, może tez spłacać zadłużenie. Udało się także zrealizować nowe zadania inwestycyjne i remontowe, w większości przypadków pozyskując środki zewnętrzne - podsumowuje Starosta Mirosław Birecki.

Po zapoznaniu się z raportem o stanie powiatu, wymaganymi prawem opiniami, w tym opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Rada Powiatu pozytywnie oceniła gospodarowanie ubiegłorocznym budżetem.

 


Minął już drugi rok obowiązywania i realizacji programu postępowania naprawczego, do wdrożenia którego w 2019 roku zobligowała Powiat Kluczborski Regionalna Izba Obrachunkowa. Dzięki prowadzonej polityce oszczędnościowej i rozsądnemu gospodarowaniu finansami powiat kluczborski w pełni odzyskał płynność finansową, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, w 2020 roku nie wspomagał się żadnymi kredytami, w pełni realizuje wszystkie swoje zadania. Pomimo wdrożonego Programu Postępowania Naprawczego udało się zrealizować także nowe zadania inwestycyjne i remontowe.

 

W grudniu 2019 roku powiat pozyskał korzystne dofinansowanie w formie pożyczki z budżetu państwa, co pozwoliło spłacić niekorzystne umowy subrogacji, zaległe zobowiązania z lat poprzednich i pokryć wysoki deficyt. Dzięki pożyczce znacząco obniżyło się prognozowane do spłaty do 2039 roku przez Powiat Kluczborski zadłużenie wraz z odsetkami, które w okresie dwuletnim obniżyło się o 17.616.950,76 zł (z kwoty 108.641.007,20 zł na dzień 1.01.2019 r. na planowaną na dzień 31.12.2020 r.  kwotę 91.024.056,44 złotych). Na dzień 31.12.2020 r. dług bez odsetek wyniósł 79,27 mln zł.
Planowana kwota zadłużenia na koniec roku 2021 to 75,03 mln zł.


W roku 2020 udało się także zrealizować wiele zadań inwestycyjnych i remontowych, w większości przypadków pozyskując środki zewnętrzne. Wykorzystując nieobecność uczniów w szkołach i placówkach oświatowych przeprowadzono niezbędne remonty. Pandemia COVID-19 wymusiła także konieczność prowadzenia nauczania zdalnego. Pojawiły się możliwości doposażenia zarówno placówek, uczniów i nauczycieli w sprzęt do realizacji nauki zdalnej w ramach funduszy unijnych lub też programów finansowanych z budżetu państwa. Powiat kluczborski skorzystał z tych możliwości.

Najważniejsze zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz sytuacja finansowa powiatu - w poniższej prezentacji.
 

Powiat kluczborski 2020 - Inwestycje, remonty

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku